Ändrade rutiner vid anmälan om avverkning eller anläggning av väg

NYA RUTINER | SKOGSSTYRELSEN / AVVERKNING / ANLÄGGNING AV VÄG

>>
Den 1 september 2019 ändrar Skogsstyrelsen sina rutiner för anmälningar om avverkning eller anläggning av väg. Det innebär att du som planerar att utföra skogsbruksåtgärder på eller intill fornlämning behöver kontakta länsstyrelsen om det planerade arbetet samt vid behov ansöka om tillstånd.

Tidigare har Skogsstyrelsen hanterat kontakten med länsstyrelsen när anmälningar om avverkning och vägar berör fornlämningar. Från och med den 1 september ändrar Skogsstyrelsen sina rutiner vilket medför att du som planerar arbeten i skogen behöver kontakta länsstyrelsen om fornlämningar kommer att påverkas av arbetet.

Det räcker alltså inte längre med att göra en ansökan via Skogsstyrelsens e-tjänst, du behöver också kontakta oss i de fall som fornlämningar berörs.

När du kontaktar oss klargör vi tillsammans hur stort område som skyddas enligt kulturmiljölagen runt fornlämningen, det så kallade fornlämningsområdet. Hur stort området är framgår inte av Fornsök eller av andra databaser för fornlämningar, den informationen kan du bara få av länsstyrelsen. Det är därför viktigt att kontakta oss för att veta vilket område som är skyddat och som du eventuellt behöver söka tillstånd för.

Ansök om tillstånd för ingrepp i fornlämning
Om dina planerade arbeten påverkar fornlämningar krävs det tillstånd eftersom fornlämningar är skyddade av kulturmiljölagen och inte får rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller skadas genom bebyggelse, plantering eller andra åtgärder.

Du behöver tillstånd för att bland annat:

  • markbereda
  • plantera
  • stubbryta
  • naturvårdsbränna
  • anlägga eller bredda skogsbilsväg
  • markavvattna i skogsmark


___________________________________
Art./Pressmeddelande från Skogsstyrelsen

(Urspr. publicerat 20 augusti 2019).
___________________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer