KLIMAT & MILJÖ | Uppsalabornas vattenförbrukning fortsätter att minska

Varje Uppsalabo använde i genomsnitt 131 liter vatten per dygn i hemmet under 2023. Det är en minskning med 1 liter per person och dygn jämfört med 2022.

De senaste 10 åren har Uppsalabornas vattenförbrukning minskat med nästan 14 procent.

– Uppsala Vatten arbetar aktivt för att nå en hållbar och effektiv vattenanvändning. I detta arbete ingår att bidra till en minskad vattenanvändning hos Uppsalaborna, men också att minska utläckaget från vattenledningsnätet genom aktiv läcksökning. Och det är glädjande att se att både vattenkonsumtionen och utläckaget har minskat, säger Anna Sundén, chef på planeringssektionen-nät på Uppsala Vatten.

Utläckaget från vattenledningsnätet i kommunen har precis som vattenförbrukning minskat under den senaste 10-årsperioden. Utläckaget har minskat från 24 procent år 2013 till 13 procent år 2023 genom bolagets arbete med aktiv läcksökning och systematiskt förnyelsearbete. Det är en bit under rikssnittet i Sverige för vattenförluster från ledningsnätet som ligger på 16 procent.

Vattenförbrukningen i hushållen i Uppsala har minskat stadigt de senaste decennierna, med undantag för pandemiåren 2020 och 2021 då minskningen upphörde och till och med ökade något. En ändrad vattenförbrukning i samband med Coronapandemin där människor i större utsträckning var hemma antas ligga bakom det då tillfälliga trendbrottet.

Därför är det viktigt med en låg vattenförbrukning

En minskad vattenförbrukning och ett minskat utläckage innebär att mindre vatten behöver produceras och distribueras, men också att mindre vatten behöver avledas och omhändertas i våra avloppsreningsverk. Det innebär att vi kan försörja fler människor med våra befintliga anläggningar och att vi kan spara både på miljön och ekonomin genom lägre förbrukning av kemikalier och energi. Att spara vatten spar på våra resurser.

Fördelning dricksvatten

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

60 liter för personlig hygien.
30 liter för toalettspolning.
15 liter för disk.
15 liter för tvätt.
10 liter för mat och dryck.
10 liter övrigt.

Hushållens vattenförbrukning i Uppsala

År och liter dricksvatten per dag per Uppsalabo

2008    165
2009    160
2010    154
2011    153
2012    152
2013    149
2014    148
2015    146
2016    144
2017    141
2018    140
2019    135
2020    138
2021    138
2022    132
2023    131

 

Extern skribent: Uppsala vatten | 2024-04-05

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050