SKOLINSPEKTIONEN: Fler ingripanden mot allvarliga kvalitetsbrister i utbildningen

Skolinspektionen har återkallat tillstånd att bedriva skola för sex skolhuvudmän under 2023. Orsakerna har varit både ägarnas olämplighet och stora brister i utbildningen.

Skolinspektionens årsrapport 2023 visar att de stora bristområdena fortfarande är stöd till elever och rutiner för ett bra trygghetsarbete. Det gäller såväl kommunala som fristående skolor. Under året har myndigheten också sett ett antal mycket allvarliga fall där bristerna i elevers utbildningskvalitet varit omfattande. Det har till exempel handlat om att elever inte fått tillräcklig undervisningstid, att elever inte fått arbetsplatsförlagt lärande på yrkesutbildningar eller att kurser helt har utelämnats. Det har även handlat om ägares olämplighet. Utöver återkallanden har flera förelägganden med viten beslutats och under 2024 har Skolinspektionen även återkallat tillstånden för ytterligare fyra skolor.

– Det är mycket oroande att vi hittar fall där huvudmannens agerande är oansvarigt eller oseriöst och där utbildningsbristerna är så stora att vi måste återkalla tillstånden. Men det är vår uppgift att agera med våra mest skarpa verktyg i dessa lägen, säger Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen.  

Ett annat område Skolinspektionen lyfter i årsrapporten 2023 är att de stora friskoleskolaktörerna ökat sina andelar inom friskolesektorn samtidigt som antalet aktörer totalt sett har minskat. En tydlig trend är att flera av de större aktörerna växer genom uppköp av bolag som redan bedriver skolverksamhet. Skolinspektionen noterar även att det förekommer aktörer som inte skulle fått godkänt vid en tillståndsansökan, men som ändå kan utöka sin verksamhet genom uppköp.

I årets rapport lyfts även flera frågor om komvux. Skolinspektionens granskning under året pekar på stora svårigheter att nå god utbildningskvalitet inom vuxenutbildningen.

– Det är positivt att vi i allt större utsträckning kunnat granska vuxenutbildningen under 2023. Det har medfört att vi sett stora brister till exempel i SFI och inom yrkesvux. Vi ser att en öppen reglering inom vuxenutbildningen medför att det finns risker för en låg ambitionsnivå i undervisningen. Vidare ser vi att huvudmän har haft svag insikt om sitt ansvar och att vuxenutbildningen ofta kommer i skymundan i förhållande till grundskola och gymnasieskola, säger Helén Ängmo.

 

I år lyfter Skolinspektionen även fyra viktiga frågor till regeringen:

• Fler pådrivande verktyg vid allvarliga brister
exempelvis sanktionsavgifter och nekande av statsbidrag.

• Riktvärden för ingripanden vid felaktiga betyg

 • Lagstiftningen inom komvux
den relativt öppna regleringen av komvux kan innebära risk för låg kvalitet.

• Krav på kvalificerad revisor för alla enskilda huvudmän
en kvalificerad revisor är betydelsefull i bedömning av huvudmännens ekonomiska förutsättningar. En kvalificerad och opartisk revisor kan även innebära minskad risk för ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter.

Extern skribent: Skolonspektionen

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens