EKONOMI | Så ska Akademiska sjukhuset nå en ekonomi i balans

• BESPARINGAR • Sjukvård | Akademiska sjukhuset (UAS)

>>
2019 gjorde Akademiska sjukhuset ett underskott på 527 miljoner. För att nå balans i ekonomin till 2022 sjösätts nu ett omfattade åtgärdspaket med omedelbar verkan. Åtgärderna innebär minskande kostnader för hyrpersonal men också personalminskningar. Anställningsstopp införs för läkare, handläggare och administrativ personal. Kostnader för resor och utbildningar ska halveras och köpt vård ska ligga kvar på 2019 års nivå under hela perioden 2020-2022.

– Sjukhuset har stora ekonomiska utmaningar vilket kräver en kraftsamling. I nuläget läggs inga varsel, men totalt sett ska antalet årsarbetare minska under året genom till exempel minskning av hyrpersonal. Om detta inte räcker blir det aktuellt med ytterligare personalminskningar framöver, säger sjukhusdirektör Eric Wahlberg och fortsätter:

– Det viktigaste syftet med de sjukhusövergripande åtgärderna är att stoppa kostnadsutvecklingen och att få bättre kostnadskontroll. Därför införs en tydligare struktur för inrapportering och uppföljning av resultat. Tillgängligheten kommer sannolikt att påverkas, men trots åtstramningarna ska vi erbjuda patienterna en god vård.

Enligt ett tidigare beslut i sjukhusstyrelsen ska sjukhusets underskott minska från minus 527 miljoner i fjol till minus 204 miljoner i år. Det sjukhusdirektörsbeslut som togs 15 januari omfattar ett flertal åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, vilka sammanfattas nedan.
Totalt motsvarar de generella åtgärderna 260 miljoner kronor där den största posten är minskade kostnader för anställd och inhyrd personal (-180 mkr). Övriga är köpt vård, dvs vård som Akademiska sjukhuset köper av andra regioner, som under perioden 2020-2022 ligger kvar på 2019 års nivå (-25 mkr), medicinsk service (-10 mkr) och material (-45 mkr).

FAKTA: Sjukhusövergripande åtgärder för en ekonomi i balans

 • Anställningsstopp
  Sjukhuset inför ett generellt anställningsstopp för läkare, handläggare och administrativ personal. För övriga yrken gäller ett strikt dispensförfarande. Nyrekrytering kommer endast att ske inom bristyrken. Detta innebär att personal som går i pension eller avslutar sin anställning inte alltid kommer att ersättas.
 • Hyrpersonal
  Kostnader för anställd och inhyrd personal ska minska med 180 mkr. Andelen hyrpersonal ska vara maximalt två procent i förhållande till egen personal.
 • Läkarbemanning
  Riktade åtgärder genomförs per verksamhetsområde. En specificering av föreslagna åtgärder görs under tertial 1, dvs januari-april 2020.
 • Kurser, utbildning och resor
  Kostnaderna för kurser, utbildning och resor ska halveras. Undantag görs för obligatoriska ST-utbildningar.
 • Minskad andel köpt vård
  Den totala kostnaden för köpt vård, dvs vård som Akademiska sjukhuset köper av andra regioner, fryses på 2019 års nivå. Under 2020 ska den delen av köpt vård som sjukhuset kan påverka minska med 25 mkr.
 • Mötesfria veckor för ökad produktion
  Mötesfria veckor införs under 2020 för att öka fokus på vårdnära arbete och underlätta att mer vård kan erbjudas patienterna.
 • Minskade kostnader för medicinsk service
  Kostnaderna inom verksamhetsområdena röntgen (BFC) och Akademiska laboratoriet ska minska med 10 miljoner kronor under 2020.
 • Inköpsstopp
  Kostnader för köp av material ska minska med 25 miljoner kronor 2020.
 • Stärkt inköps- och upphandlingsprocess
  Kostnader för förbrukning av material ska minska med 20 miljoner kronor 2020 via sjukhusövergripande åtgärder.

<<
___________________________________________________
Artikelförfattare: Akademiska sjukhuset (UAS) | 2020-01-16

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”