SVERIGE | Regeringen stärker arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Den senaste tiden har media rapporterat om flera aktuella fall där män har anhållits misstänkta för mord på kvinnor de hade, eller har haft, en relation med.

Förra veckan hade justitieminister Gunnar Strömmer, jämställdhetsminister Paulina Brandberg och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall ett rundabordssamtal med myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner, civilsamhällesorganisationer och forskare om mäns våld mot kvinnor. I samband med mötet presenterades att regeringen återkommande kommer att kalla till möten för att diskutera åtgärder. Det kommer även göras en översyn av behovet av skärpt styrning och uppföljning av myndigheternas arbete mot mäns våld mot kvinnor.

– Den senaste tidens händelser är ett pågående misslyckande för samhället, och ett enormt svek mot brottsoffren och deras anhöriga. Det finns en stark beslutsamhet i hela samhället för att få ett slut på det dödliga våldet. För att en förändring ska vara möjlig måste vi åstadkomma en bred mobilisering. Förra veckans möte är en viktig del i detta, och en bas för regeringens fortsatta och intensifierade arbete med att bekämpa mäns våld mot kvnnor, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem som varje år kostar kvinnor livet. Regeringen är tydlig med att mäns våld mot kvinnor ska bekämpas med samma kraft som vi bekämpar gängkriminaliteten. Därför har regeringen avsatt mer medel än någonsin inom jämställdhetspolitiken för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och ett stort antal myndigheter har fått i uppdrag att arbeta med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

– Vi ser nu över på bred front hur kvinnor ska kunna skyddas bättre. Bland annat trädde ett nytt regelverk för skyddat boende i kraft den 1 april 2024 som innebär att skyddat boende blir en boendeinsats enligt socialtjänstlagen med minimikrav och tillståndsplikt för den som driver skyddat boende. Till reformen hör stärkta rättigheter för barn i skyddat boende och en ny möjlighet att skydda barnet mot kontakt med en våldsutövande vårdnadshavare under vistelsen i boendet, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall

Mot bakgrund av den senaste tidens händelser kommer regeringen under kommande 12 månader att kalla till ett antal möten för att diskutera åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Syftet är att skapa sig en gemensam lägesbild och att identifiera konkreta åtgärder på kort och lång sikt. Mötena kommer att ha olika teman utifrån angelägna utvecklingsområden. Utgångspunkten för möten blir både de problembeskrivningar som deltagarna vid förra veckans möte har bidragit med och resultaten av de skade- och dödsfallsutredningar som Socialstyrelsen genomför med stöd av andra myndigheter, bland annat inom rättsväsendet.| 

Flera myndigheter har i dag, antingen genom regleringsbrev eller genom särskilda regeringsuppdrag, återrapporteringskrav eller uppdrag som rör arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Till exempel har Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten återrapporteringskrav gällande hur man utvecklat förmågan att bekämpa mäns våld mot kvinnor, brott mot barn samt hedersrelaterat våld och förtryck. 

Vid mötet har det framkommit att det kan finnas behov av en bättre uppföljning av myndigheternas arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regeringen kommer därför att göra en översyn av behovet av skärpt styrning och regelbunden uppföljning av myndigheternas arbete mot mäns våld mot kvinnor. Det handlar till exempel om Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Kriminalvården.

Extern skribent: Regeringskansliet | 2024-04-08

 

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050