SKOLA | Sveriges Lärare: Skriande behov av resurser till stöd

En ny rapport från Sveriges Lärare, ”Skolan går inte i repris”, visar att den svenska skolan befinner sig i ett allvarligt läge.

Bristen på stödinsatser i skolan är så pass stor att både elevernas kunskapsutveckling och lärarnas arbetsmiljö hotas. Rapporten, som grundar sig på svar från lärare över hela landet, understryker omedelbara åtgärder.

– För att ge varje elev en rättvis chans måste skolan agera snabbt och effektivt med stödinsatser. Tyvärr visar vår rapport ”Skolan går inte i repris” att stödet uteblir, trots att lärarna anser att eleverna behöver det. Konsekvenserna blir förödande för alla elever, och lärarna i sin tur upplever samvetsstress och hög arbetsbelastning vilket leder till att många överväger att lämna yrket, säger Åsa Fahlén från Sveriges Lärare. 

Rapporten från Sveriges Lärare visar att i de lägre årskurserna är det hela 60 procent av eleverna som inte får det stöd de behöver för att kunna följa med i undervisningen. Situationen ser inte mycket bättre ut för de äldre eleverna. Hälften av eleverna i mellanstadiet och nästan lika många i övriga grund- och gymnasieskolan är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 

– Det är hög tid att regeringen och huvudmännen inser allvaret i situationen och vidtar omedelbara åtgärder. Vi kan inte låta våra lärare och elever bära bördan av en underfinansierad skola längre. Det är en investering i våra barns framtid och i hela samhällets välfärd, fortsätter Fahlén. 

Sammantaget pekar rapporten ”Skolan går inte i repris – Så påverkas undervisningen och arbetsmiljön av extra anpassningar och särskilt stöd” på ett skriande behov av att omedelbart adressera och förbättra det nödvändiga stödet till eleverna i den svenska skolan.  
 

Kort om rapporten:  

  • Stort behov av stöd: Hälften av eleverna i mellanstadiet och nästan lika många i övriga grund- och gymnasieskolan är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 
  • Otillräckligt stöd: 60 procent av elever i lågstadiet och ungefär hälften av eleverna i övriga grundskolan får inte det stöd de behöver. 
  • Lärarna har för många elever med behov av stöd utifrån de förutsättningar de har, vilket leder till samvetsstress och att många överväger att lämna yrket. 
  • Läsa-skriva-räkna-garantins bristande effekt: Trots garantins syfte får en låg andel elever i förskoleklass och lågstadiet det stöd de behöver. 

Sveriges Lärare kräver följande:  

  • Omedelbar investering på 22 miljarder kronor och en långsiktig förändring av finansieringssystemet, där staten tar över finansieringsansvaret från kommunerna. 
  • Reglering av kvalitetsfaktorer som undervisningstid, bemanning och klasstorlek. 
  • Översyn av reglerna kring extra anpassningar och särskilt stöd, där lärarnas bedömningar ska vara styrande. 
  • Säkerställande av tillgänglig och omfattande stödundervisning. 
  • Snabba insatser för elever i behov av särskilt stöd och en väl utbyggd elevhälsa. 
  • Tillgång till stödpersonal i förskolan och fritidshem.

Extern skribent: Sveriges Lärare

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050