SVERIGE | Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka

• DISKRIMINERING • KUNSKAP | LAGAR & REGLER / Repressalier / Diskrimineringsombudsmannen (DO)


>> Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Det är några av slutsatserna i en analys av DO:s stora granskning av kommuners riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier som genomfördes 2017–2018.

I samband med DO:s granskning av kommuner och regioner 2017–2018 framkom att 91 procent av kommunerna hade brister. DO beslutade som följd av det att göra en fördjupad analys av underlagen som kommunerna hade skickat in till DO, för att därigenom öka kunskapen om hur kommunerna hanterar bestämmelserna i lagen och vilka eventuella skäl som ligger bakom att lagen inte följs. Den fördjupade analysen redovisas i DO:s rapport Vilja, förstå, kunna och visar entydigt att kunskapen om DL och i synnerhet förbudet mot repressalier är bristfällig i landets kommuner.

– Det är anmärkningsvärt att kommuner i rollen som arbetsgivare inte följer lagen i större utsträckning och det är tydligt att de behöver förstärka sina kunskaper om diskrimineringslagen och ge frågorna den prioritet som krävs, säger diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i en kommentar.

Den övergripande slutsatsen i rapporten är att kommunerna behöver förstärka sin kunskap om DL avseende syftet med DL generellt, och specifikt bestämmelserna om kraven på riktlinjer och rutiner (3 kap. 6 §). Kommunerna behöver även öka kunskapen om vilka diskrimineringsgrunderna är, begreppen trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, samt kunna skilja mellan arbetsmiljölagen och DL.

– För att kommunerna ska kunna följa bestämmelserna i DL behöver de förstå syftet med lagen. De behöver bland annat säkerställa att de i sin verksamhet har rätt organisatoriska förutsättningar exempelvis kompetens och personella resurser för att leva upp till lagens krav, säger Ann Frisell Ellburg, utredare på DO och projektledare för rapporten.

Rapporten ”Vilja, förstå, kunna. En analys av kommuners riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier” släpps idag, och finns att ladda hem från DO:s webbplats.

FAKTA:
Diskrimineringsombudsmannens (DO) har ett ansvar att se till att diskrimineringslagen följs. Under 2017–2018 genomförde DO en tillsyn av kommuners riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Tillsynen visade att 262 av 287 kommuner inte fullt ut levde upp till bestämmelserna i DL 3 kapitel 6 §. 

<<
_______________________________________________
Artikelförfattare: Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”