Uppsala en av städerna som får miljonstöd för att snabba på klimatomställningen

KLIMATOMSTÄLLNING / PROJEKT / UPPSALA KOMMUN / VIABLE CITIES

>>
Klimatutmaningen är en ödesfråga där städerna har en nyckelroll. Från Lund i söder till Umeå i norr
, beviljas nu nio städer finansiering till projekt som kan snabba på klimatomställningen. Detta med sikte på att bli klimatneutrala till år 2030. Finansieringen sker inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, som koordineras av KTH, och stödet omfattar totalt 35 miljoner som matchas med samma belopp från städerna, vilket ger en total budget om 70 miljoner.

– Med denna satsning vill vi tillsammans med städerna och deras partners mejsla fram  innovationsinsatser som ger snabba och kraftfulla effekter för att uppnå klimatneutrala städer 2030.  Men det är också helt nödvändigt att insatserna ger ett gott liv åt alla i staden, säger Viable Cities programchef Olga Kordas, som också är forskare på KTH.

Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö är de städer som nu får finansiering och tar sig an uppgiften att bli klimatneutrala till 2030.

– Städerna som beviljats stöd ska ta fram handlingsplaner med ett helhetsgrepp om klimatomställningen och bygga tvärsektoriella innovationsteam med mandat och förmåga att påskynda omställningen till den klimatneutrala staden år 2030, säger Susanne Karlsson, enhetschef på Energimyndigheten.

Bland inslagen i de ambitiösa handlingsplanerna för klimatarbetet finns spännande exempel på hur städerna ska arbeta för att ta tillvara möjligheter inom digitalisering och medborgarengagemang. Exempelvis kommer Göteborg att nyttja klimat- och beteendedata i en digital tvilling av den fysiska miljön som en katalysator i omställningsarbetet. Ytterligare ett exempel är Umeå där man kommer att arbeta vidare med medborgarengagemang för klimatomställning utifrån staden som testbädd för delningstjänster i programmet Sharing Cities Sweden.

Projekten inleds i september 2019 och löper över två år. De delfinansieras vardera med mellan tre och fem miljoner kronor. Satsningen är inspirerad av det arbete som pågår inom EU med så kallad ”mission-driven innovation”. En grundidé är att inrikta forskning och innovation mot en visionär, men konkret målsättning – Klimatneutrala städer 2030 – som kan samla många krafter och leda till banbrytande systemförändringar.

– Utöver de enskilda städernas projekt kommer även insatser göras för att städerna ska kunna arbeta tillsammans och dra nytta av lärdomar och insikter för snabbare klimatomställning. Vår gemensamma ambition är att vi ska inspirera världens städer, avslutar Olga Kordas.

För de beviljade projekten i Uppsala gäller:
Uppsala kommun och nätverket Uppsala klimatprotokoll ska ta fram en handlingsplan för ett fossilfritt välfärdssamhälle 2030. Projektet ska dels implementera nya IT-verktyg för visualisering i syfte att öka medvetenheten och stimulera ett brett deltagande i arbetet med att ta fram och sedan genomföra klimatfärdplanen. Dessutom ska man utveckla tvärvetenskapliga och tvärsektoriella innovationsteam med akademi, näringsliv och samhälle för att göra Uppsala och Bergsbrunna till en internationell förebild som testbädd för hållbar stadsutveckling.

_______________________
Textförfattare: Viable Cities
(Urspr. publ. 8 juli 2019)
_______________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer