Blott 20% av jordbruksmarken brukas ekologiskt

| JORDBRUK / MILJÖ / EKO | >>

2018 brukades 609 100 hektar av Sveriges jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder. Jämfört med 2017 var det en ökning med 31 900 hektar, eller närmare 6 procent. I regeringens handlingsplan för den svenska livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk 2030. År 2018 var andelen 20 procent.

Arealen ekologiskt brukad mark kan delas upp i mark som är helt omställd till ekologisk produktion och mark som är under omställning. 2018 var 536 500 hektar omställd till ekologisk produktion, en ökning med 40 800 hektar eller 8 procent jämfört med 2017. Däremot minskade arealen under omställning till ekologisk produktion med 8 800 hektar eller 11 procent och uppgick till 72 600 hektar.

Den ekologiskt brukade jordbruksmarken bestod av 473 900 hektar åkermark och 135 200 hektar betesmark. 2018 ökade både den ekologiskt brukade åkermarken och betesmarken. Av den totala arealen åkermark i Sverige var knappt 19 procent ekologisk. Motsvarande siffra för betesmarken var närmare 30 procent.

Areal jordbruksmark som brukas med ekologiska metoder

________________________________

I fyra län brukades mer än 30 procent av arealen ekologiskt
Jämtland hade den största andelen ekologiskt brukad mark 2018, närmare 40 procent. Även i Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län brukades mer än 30 procent av arealen ekologiskt. Skåne, Blekinge och Kalmar är de län där andelen ekologiskt brukad mark är minst.

Andel ekologiskt brukad jordbruksmark per län

_____________________________________
| Artikelförfattare: Jordbruksverket • Pressmeddelande från 2019-05-23 |

_______________________________

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall