Uppsala kommun satsar mot hedersrelaterat våld

>>

Uppsala kommun ska öka sina insatser mot hedersrelaterat våld. Bland annat ska en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck tas fram i samarbete med organisationer och andra myndigheter. Bakgrunden är en rapport om hedersrelaterat våld som kommunen och Länsstyrelsen i Uppsala län tagit fram och som visar att en stor grupp pojkar och flickor i Uppsala är drabbade.

Kartläggningen omfattar alla elever som under våren 2018 gick i årskurs nio i kommunala skolor i Uppsala tätort. 
1 063 ungdomar har besvarat enkäten och totalt 13 skolor har deltagit i studien. Kartläggningen lyfter särskilt tvångsäktenskap, barns ofrihet i vardagen och vad unga tycker om lagen om tvångsäktenskap som trädde i kraft 1 juli 2014.

Det övergripande resultatet visar att var femte flicka (20%) och var tionde pojke (10%) förväntas vänta med sex tills de gifter sig. Långt större andel flickor (66%) än pojkar (35%) med utomnordiskt födda föräldrar förväntas vänta med sex tills de gifter sig. Resultatet visar ett tydligt samband mellan ett uttalat oskuldskrav och upplevd oro över att inte få bestämma sin framtida partner. 41% av flickorna och 31 % av pojkarna som har ett uttalat oskuldskrav har en oro för att inte få bestämma sin framtida partner.

– Det är oacceptabelt att det finns barn i Uppsala idag som inte har makten att bestämma över sitt eget liv. Det är något jag både som politiker, lärare och förälder tar på största allvar och det är viktigt för mig att vi nu får fram flera samlade åtgärder, säger Eva Christiernin (S), ordförande i socialnämnden.

Socialnämnden fattade på sitt möte den 25 februari beslut om att bland annat skjuta till en miljon kronor till TRIS, Tjejers rätt i samhället, utöver de 675 000 som föreningen tilldelats för att stödja deras arbete mot hedersrelaterat våld. TRIS får också bland annat ett särskilt uppdrag att utbilda elevhälsans personal i vad hedersrelaterat våld är och hur man upptäcker det.

– Förvaltningen ska samtidigt stärka sitt samordnande uppdrag att för hela kommunens räkning samordna frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck och tillsammans med TRIS, Uppsala kvinnojour och andra organisationer och myndigheter ta fram en kommunövergripande handlingsplan för motverka hedersrelaterat våld, säger Kaisa Björnström, socialdirektör. 

Artikelförfattare: Uppsala kommun

Fler nyheter

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord