Uppsala kommun tar nytt steg i utbildningssatsningen kring hbtq

(UA KOMMUN / HBTQ)
>>              
Sedan 2015 har drygt 1200 medarbetare genomgått någon av de hbtq-utbildningar som Uppsala kommun arrangerar för sin personal. Drygt en tredjedel av dem har fått möjligheten att gå vidare och fördjupa sig i frågorna. Nu tar kommunen ännu ett steg med en ny hbtq-konferens för kommunens anställda. I samband med konferensen kommer ytterligare fyra kommunala verksamheter att hbtq-diplomeras.

Sedan 2015 har kommunen satsat stort på att utbilda den egna personalen i hbtq-frågor och ett likvärdigt bemötande av individer som kommer i kontakt med den kommunala verksamheten. Ett uppdrag från den politiska majoriteten som skrevs in i mål och budget 2016. 

I dag finns ett flertal kommunala verksamheter som är antingen hbtq-diplomerade eller certifierade, bl.a. samtliga kommunala öppna förskolor och fritidsgårdar och flera HVB-hem. I en hbtq-diplomerad verksamhet arbetar personalen målinriktat och systematiskt för att bemöta alla individer på ett lika respektfullt sätt, oavsett sexuell läggning, kön, könsidentitet och/eller könsuttryck. Verksamheten har granskat sin arbetsplats ur ett normkritiskt perspektiv, dokumenterat sina rutiner och har en plan för sitt hbtq-arbete.

Hbtq-personer är en grupp som löper större risk för diskriminering, trakasserier, hot och våld och forskning visar att hbtq-personer har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen. Det är vanligare med depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol. Det finns även en ökad risk för självmord, framförallt bland transpersoner. 

– Mer kunskap och ett inkluderande bemötande bland kommunens anställda kan i praktiken innebära en extremt stor skillnad för den enskilde individen. Det är en del av kommunens kvalitetsarbete och vi känner av ett fantastiskt engagemang bland anställda som genomgår utbildningarna, säger Milena Kraft, utvecklingsledare på avdelningen för social hållbarhet.

Arbetet med hbtq-diplomeringen inleddes under 2017 och under morgondagens konferens överlämnar kommunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg (S) diplom till ytterligare fyra kommunala verksamheter: familjeenhet Sävja, familjeenhet Gottsunda, Ungdomscentrum och Uppsala bibliotek, norra enheten.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall