UPPSALA: satsningar i miljardklassen

>>         
Efter avslutade förhandlingar mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala kan de tre parterna presentera ett investeringspaket i miljardklassen för infrastruktur och bostäder. I Uppsalapaketet ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår till Uppsala, en ny tågstation vid Bergsbrunna, en ny kollektivtrafiklänk över Fyrisån, spårvägstrafik och 33000 nya bostäder i de södra stadsdelarna.

I september 2017 stod det klart att södra Uppsala är ett av nio områden i landet som ska ingå i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. Sedan dess har förhandlingar pågått om vad som ska ingå i satsningen och vilka åtaganden de tre parterna, staten, Uppsala kommun och Region Uppsala, ska stå för.

– Uppsala är en motor för Sveriges jobbskapande och bostadsbyggande. Med fyrspår ser vi till att Uppsalas positiva utveckling kan fortsätta. Uppsalapaketet är en historisk satsning för vår kommun och hela Uppsala län, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

I det framförhandlade förslaget som nu presenteras ingår satsningar och åtaganden för såväl staten, kommunen och regionen. Förslaget – Uppsalapaketet – innehåller flera områden för hållbar utveckling i södra Uppsala. Uppsalapaketet får stor betydelse för hela huvudstadsregionen.

– Uppsalaregionen är en av de snabbast växande i Sverige. För att kunna genomföra den planerade expansionen i södra staden i Uppsala kommer vi att göra ett gemensamt åtagande kring Ultunalänken och dess trafikering. I förlängningen är detta en förutsättning för att kunna klara en utbyggnad till fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm som möjliggör fortsatt tillväxt och utveckling inte bara i vår region utan i hela norra Sverige, säger regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Statlig delfinansiering av spårväg
Investeringarna i en spårbunden kollektivtrafiksatsning på Ultunalänken och Kunskapsspåret uppgår sammanlagt till cirka fyra miljarder kronor. Ultunalänken ska gå från Bergsbrunna stationsläge över Fyrisån till Ultuna och vidare till Gottsunda. Kunskapsspåret sträcker sig från Gottsunda och Ultuna norrut in till Uppsala resecentrum.

Staten öppnar upp för att finansiera hälften av kostnaden för Ultunalänken som beräknas kosta upp emot 1,8 miljarder kronor. Även för Kunskapsspåret finns goda möjligheter att via pengar från stadsmiljöavtalen och länstransportplanen få upp till hälften av finansieringen från staten. Uppsala kommun räknar med att värdeåterföring från ökade markvärden ska kunna finansiera Ultunalänken och Kunskapsspåret med cirka 1,5 miljarder kronor.
Utbyggnaden av fyra spår mellan Uppsala resecentrum och Bergsbrunna, ny tågstation, Ultunalänken och Kunskapsspåret ska stå klart år 2029. Utbyggnaden av fyra spår på den resterande sträckan mellan Bergsbrunna och länsgränsen till Stockholm ska vara klar senast år 2033. Det avtalsförslag som har förhandlats fram behöver godkännas av regeringen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

För staten innebär uppgörelsen:
Utbyggnad till fyra spår på järnvägen från Uppsala resecentrum till den södra länsgränsen
Ny tågstation i Bergsbrunna
Ny trafikplats vid E4:an i höjd med Bergsbrunna station
Möjlighet till statlig delfinansiering av Ultunalänken med 900 miljoner kronor från stadsmiljöavtal.

För Uppsala kommun innebär uppgörelsen:
33 000 nya bostäder i Bergsbrunna, Sävja, Gottsunda och Ultuna (Av dessa ska minst 30 procent vara hyresrätter.)
Kapacitetsstark kollektivtrafik längs Ultunalänken (Spårväg om statlig medfinansiering beviljas)
Finansiering av ny trafikplats vid E4:an genom exploateringsintäkter.

För Region Uppsala innebär uppgörelsen:
Att trafikera Ultunalänken
Tillse god kollektivtrafikförsörjning till Bergsbrunna och södra staden

>> Överenskommelse mellan regionen och kommunen

Vid sidan av avtalet med staten har Uppsala kommun och Region Uppsala en överenskommelse som slår fast att Ultunalänken och dess trafikering är ett gemensamt åtagande för kommunen och regionen.
För att få ett komplett trafiksystem mellan Bergsbrunna, södra staden och centrala Uppsala kompletteras Ultunalänken med Kunskapsspåret. Under förutsättningen att staten beviljar en medfinansiering med 50 procent av investeringarna för Ultunalänken, åtar sig regionen och kommunen att som teknisk lösning välja spårväg.
En detaljerad överenskommelse med parternas ansvarsfördelning, finansiering, organisation och tidplan ska vara klart senast 30 april 2018.
_____________________________
// Signerat Uppsala kommun

 

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin