JOBB —
Färre arbetsställen och ökad sysselsättning vid statliga myndigheter i Uppsala län

| STATLIGT |
Länsstyrelserna har för fjärde året i rad kartlagt och analyserat statlig närvaro och service i Sverige.

I Uppsala län finns 40 myndigheter med totalt 192 arbetsställen. Kartläggningen visar att sysselsättningen har ökat inom statlig sektor, samtidigt som antalet arbetsställen har minskat.

Färre arbetsställen

Kartläggningen visar att det i landet finns 220 statliga myndigheter¹ och 2 749 arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs). Sedan 2019 har den statliga närvaron ökat med en myndighet men minskat med 102 arbetsställen. Det fanns 192 statliga arbetsställen i Uppsala län 2023 fördelat på länets samtliga åtta kommuner, vilket är en minskning med 15 arbetsställen jämfört med 2019.

– I merparten av länen har antalet arbetsställen minskat. I Stockholms län har minskningen varit störst. I Skåne, Södermanlands, Västerbottens och Västra Götalands län ökar i stället antalet arbetsställen något. I två län, Västernorrlands och Östergötlands län, är antalet arbetsställen oförändrat, säger Linda Wiklund, nationell samordnare av uppdraget Statlig närvaro och service.

Sysselsättningen ökar

Det fanns 19 075 sysselsatta i statlig sektor i Uppsala län 2022. Den procentuella förändringen
under tidsperioden 2020 till 2022 är en ökning med 6,2 procent. Antalet sysselsatta i förhållande till befolkningen var högst i Uppsala kommun med 70 sysselsatta per tusen invånare, medan andelen var lägst i Heby, Håbo, Knivsta och Älvkarleby kommun med 2 sysselsatta per tusen invånare.

– Statliga myndigheter har fortsatt en stark närvaro i Uppsala län. Det fanns 40 myndigheter i länet 2023 fördelat på länets samtliga åtta kommuner. Antalet myndigheter har på totalen varit oförändrat när 2019 och 2023 jämförs. Bedömningen är att antal sysselsatta i statlig sektor i länet kommer att fortsätta att öka, baserat på intervjuer och samtal med myndigheter i länet, säger Ted Bergman Björk som är handläggare inom regional tillväxt på Länsstyrelsen Uppsala län.

Länsstyrelsen Uppsala län har i arbetet med länsrapporten inte uppfattat att några större omstruktureringar eller avvecklingar skett under året eller planeras den närmaste tiden.

– Dock är det troligt att det även fortsatt sker viss centralisering där myndigheter flyttar verksamheter för att koncentrera sig till vissa orter och större städer, säger Ted Bergman Björk.

Totalt är 278 015 personer sysselsatta inom statlig sektor i Sverige. Av dessa är 54 procent sysselsatta i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. I riket som helhet har sysselsättningen ökat med 4,5 procent under samma tidsperiod.

(Karta: Länsstyrelsen)
Besökskontor hos servicegivande myndigheter ökar

Kartläggningen visar också hur många besökskontor som finns hos de servicegivande myndigheterna². Antalet besökskontor hos servicegivande myndigheter är i princip detsamma som tidigare. Sedan föregående års mätning är det framför allt Statens servicecenter som utökat sina servicekontor. Vid mättillfället hade Statens servicecenter utökat sin verksamhet med 13 kontor jämfört med mätningen 2023. Myndigheten tillhandahåller statlig service för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket på samtliga servicekontor samt för Migrationsverket på 33 kontor.

I Uppsala län har Statens servicecenter etablerat ett kontor i Östhammars kommun sedan den föregående mätningen.

 

Fotnoter:

¹ Antalet myndigheter enligt Befolkningens arbetsmarknad (BAS) definition av Statlig sektor.

² I uppdraget fördjupar vi oss i elva servicegivande myndigheter: Polismyndigheten, Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statens servicecenter, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet och CSN.

Extern skribent: Länsstyrelsen Uppsala län | 2024-06-24

 

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer