ÖVERENSKOMMELSE OM FYRIS ÅRIKE

>>     
Uppsala kommun och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tecknat en avsiktsförklaring om att bilda ett naturreservat av Årike Fyris. Området ligger i Fyrisåns dalgång och avgränsas av Ultunaåsen, Sunnerstaåsen, Lilla Djurgårdsskogen och Lunsen.

SLU äger merparten av den mark som nu ska skyddas. Enligt överenskommelsen ska parterna verka för att bevara jordbruks-, natur- och betesmark i området för SLU:s forskning och undervisning. De ska utveckla och anlägga olika vattenmiljöer för att bevara och utveckla biotoper för ett rikt fågelliv och för olika vattenorganismer. De ska också bevara och utveckla ett kulturpräglat landskap längs åsen och ån och bevara ett tätortsnära friluftsområde med möjligheter för motion, fritids- och naturupplevelser för allmänheten.
Marken ska exploateras bara för sådant som inte strider mot reservatets syften, exempelvis för cykel- och gångvägar, spårbunden trafik och anläggningar för jordbrukets eller naturvårdens ändamål.

Målet är att Årike Fyris ska bli ett attraktivt och stadsnära naturreservat med bibehållna och utvecklade jordbruk, frilufts-, natur- och vattenvärden.

– Jag är mycket nöjd med avtalet, som tillgodoser SLU:s behov inom forskning och utbildning samtidigt som stora naturvärden och värden för Uppsalaborna säkras. Vår förvaltning av betes- och jordbruksmarker har skapat och bibehåller dessa värden, säger SLU:s rektor Peter Högberg.

– Från Uppsala kommuns sida är vi glada över det goda samarbetet med SLU och vi kommer att arbeta hårt för att Årike Fyris ska skyddas som naturreservat, där både människor, djur och natur ska trivas, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd, med ansvar för klimat och miljö.

Överenskommelsen undertecknades av Uppsalas kommunstyrelses ordförande Marlene Burwick (S) och SLU:s rektor Peter Högberg. Nu ska ett förslag till reservatsutredning färdigställas och därefter skickas ut på remiss. Det kommer att ske under 2018.
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer