PENGAR | Felaktiga utbetalningar från den statliga lönegarantin ska minska

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET — Arbetsmarknadsdepartementet har remitterat ett utkast till lagrådsremiss med förslag som ska stärka kontrollen vid utbetalning från den statliga lönegarantin.

Förslaget bygger på att Skatteverket ska ta över hanteringen av utbetalningar från länsstyrelserna och innebär att Skatteverket samtidigt får större befogenhet att göra kontroller.

I utkastet till lagrådsremiss lämnas förslag till ändringar i lönegarantilagen och offentlighets- och sekretesslagen. Skatteverket planeras ta över hanteringen av utbetalningarna av garantibelopp från länsstyrelsen och föreslås samtidigt få en skyldighet att göra kontroller innan garantibelopp betalas ut. Syftet är att motverka felaktiga utbetalningar.

– Det här är ett viktigt steg i arbetet med att förebygga missbruk av den statliga lönegarantin. Enskilda som har rätt till ersättning behöver få sin utbetalning skyndsamt. Samtidigt är det viktigt att se till att kriminella inte ska kunna försörja sig på att tömma våra gemensamma system på skattepengar, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Förslaget innebär att den utbetalande myndigheten ska kontrollera ett beslut eller en underrättelse om lönegaranti mot bl.a. uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas.

Uppgifter ska kunna lämnas ut från den utbetalande myndigheten till den som fattar beslut om lönegaranti, dvs. konkursförvaltaren, rekonstruktören eller Kronofogdemyndigheten, för att beslutet ska kunna omprövas. Garantibelopp får då inte betalas ut innan beslutsfattaren har meddelat om det tidigare ställningstagandet ändras eller inte. Möjligheten till omprövning föreslås utökas så att inte bara uppsägningslön utan arbetstagarens hela fordran som omfattas av garantin ska kunna omprövas.

Lagändringarna som nu remitteras föreslås träda i kraft den 1 februari 2025.

Förslagen ska ses som ett första steg i ett mer långsiktigt reformarbete där den statliga lönegarantin ses över.
Regeringen har i december 2023 även tillsatt en utredning som ska göra en större översyn av lönegarantisystemet (dir. 2023:168) i syfte att ytterligare minska utrymmet för missbruk och motverka felaktiga utbetalningar från lönegarantin.

 

Om den statliga lönegarantin:

Den statliga lönegarantin är ett skydd för arbetstagare som innebär att staten betalar arbetstagarens fordran på bl.a. innestående lön mot en arbetsgivare som har försatts i konkurs eller genomgår företagsrekonstruktion.

 

Extern skribent: Arbetsmarknadsdepartementet

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens