(O)TRYGGHETEN VID RESECENTRUM

Nu har allmänheten sagt sitt  
>>  
När medborgardialogen om trygghet och trivsel på Resecentrum avslutades den 24 september hade 1589 personer svarat på kommunens och polisens enkät och lämnat förslag på förbättringar. Svaren och förslagen är ett viktigt underlag när polisen och kommunen ska besluta om ett förnyat medborgarlöfte för Resecentrum.
Av de som svarade på enkäten uppgav endast elva procent att de känner sig mycket trygga vid Resecentrum. Hälften, 50 procent, uppger sig vara ganska eller mycket otrygga. Kvinnor känner sig generellt mer otrygga än män. Bland de tio procent som svarar att de inte går ensamma över Resecentrum på kvällen är två tredjedelar kvinnor.

Få utsatta för brott
En övervägande majoritet, cirka 96 procent, svarar att de inte blivit utsatta för brott vid Resecentrum under det senaste året. Ungefär var femte, 21,5 procent, uppger dock att de känner någon som blivit utsatt för brott på Resecentrum under det senaste året.
Av männen mellan 25–44 år, som generellt sett är mest brottsutsatta, uppger cirka tio procent att de utsatts för brott på Resecentrum. Som jämförelse kan nämnas att i Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsundersökning från 2014 uppger elva procent i Uppsala län att de utsatts för brott i kategorin brott mot enskild person. (I kategorin ingår brottstyperna misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier.)

Enkätens resultat om otrygga platser
Centralpassagen sticker ut som den i särklass otryggaste platsen. Nästan två av tre uppger detta.
Ungefär var femte upplever perrongerna som otrygga platser.
Ungefär var sjätte upplever stationshuset som otryggt.
Någonstans mellan var femte och var sjätte upplever andra platser som otrygga. Här nämns ofta busshållplatserna, Frodeparken och Centralgaraget, men även stationens framsida och cykelparkeringarna.
Många förbättringsförslag från enkäten

På frågan ”Vad skulle få dig att känna dig tryggare?” svarar:
•Över hälften att de vill se fler poliser eller ordningsvakter.
• Drygt var tredje att de vill ha bättre och mer belysning.
• Strax över var tionde att de vill ha fler kameror.
• Ungefär sexton procent att de upplever att det största problemet är gäng, alkoholpåverkade eller andra personer som uppehåller sig vid Resecentrum och gör miljön otrygg.
• Ungefär var tjugonde att de vill se bättre underhåll/städning, bättre och finare utsmyckningar och mer personal eller öppna butiker kvälls-/nattetid.
Annat som efterfrågas är att vakterna patrullerar och sprider ut sig, ett särskilt trygghetsnummer, larmknappar, mer civilsamhälleliga aktörer på plats och kulturevenemang.

Vad händer nu?
Polisen och kommunen tar nu fram en gemensam lägesbild för Resecentrum, gör prioriteringar och enas om fokusområden för samverkan. Detta ska formuleras i ett medborgarlöfte som ska kommuniceras med Uppsalaborna. Kommunstyrelsen och Polisens ledning för Uppsala ska senast i december 2017 fatta beslut om det förnyade medborgarlöftet.
Fram tills nytt medborgarlöfte är klart kommer polisen fortsätta det repressiva arbetet mot kriminella grupperingar, brott som begås vid Resecentrum och trygghetsskapande åtgärder.
– Det är för tidigt att utlova exakt vilka åtgärder som kommer att sättas in. Polisen ska fortsätta att ha god närvaro och kommunen ska hålla rent och snyggt där vi har ansvar. Men vi behöver också stärka vårt samarbete med fastighetsägaren Jernhusen, Trafikverket och UL för att utveckla den fysiska miljön, säger Anders Fridborg, säkerhetschef på Uppsala kommun.
_____________________
Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer