ROSENDAL | De ska bygga Sveriges första klimatpositiva stadsdel

>>

 

Nu är det klart vilka som får bygga Rosendals klimatpositiva stadsdel. I hård konkurrens har byggaktörerna Trähem, Folkhem trä, Nrep och Lillskär valts ut för sina hållbara lösningar och tilldelats markanvisning.

 

Uppsala kommun fick in hela 17 bidrag till markansvisningstävlingen från byggaktörer som vill vara med och utveckla Rosendal. Detta trots – eller kanske tack vare – extremt höga klimatkrav. De vinnande aktörerna är nu klara: Trähem, Folkhem trä, Nrep och Lillskär ska tillsammans bygga ut fem kvarter som blir den klimatpositiva stadsdelen.

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott fattade beslut om vinnarna den 8 november och bedömningen gjordes bland annat på genomförandeförmåga och hur väl aktören förväntas klara målet, både under byggnationen och under byggnadens livstid.

– Det är nu som klimatmålen ska nås. Med byggandet av Sveriges första klimatpositiva stadsdel ligger Uppsala i framkant både nationellt och internationellt och visar att det går att bygga nytt och samtidigt nå våra klimatmål, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Rosendal har uppmärksammats i hela världen för sitt nyskapande och hållbara samhällsbygge. Nu flyttas positionerna fram ytterligare med en klimatpositiv stadsdel.

 

De fyra aktörerna har genom sina tävlingsbidrag fått beskriva hur de ska klara klimatkraven, som bland annat utgörs av ett gränsvärde för utsläpp per kvadratmeter och ett tak för energianvändningen. Gränsvärdet för klimatutsläpp är mycket hårt satt, även jämfört med de hittills bästa projekten i landet, och de vinnande bidragen visar alla på mycket hög innovationshöjd.

–  De vinnande aktörerna har alla gemensamt att de verkligen har tänkt till för hur utsläppen ska kunna minska i varje skede av byggnadens livscykel och även hur smarta lösningar i byggnaden kan underlätta för de boende att leva klimatsmart, säger Linda Eskilsson (MP), 1:e vice ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Vinnarnas planer

Trähem ska bygga flerbostadshus och fem radhus om totalt ca 11 000 kvm BTA (bruttototalarea). Trähem planerar att bygga med en trästomme som har flexibla lösningar för att kunna anpassas om behoven förändras över tid. De kommer även arbeta med skivmaterial och isolering i lera och cellulosa, samt återbruk av isolering, stål, takplåt och planglas. I förslaget ingår också ett kvarterskontor för de boende.

Folkhem trä AB ska också bygga 11 000 kvm BTA fördelat på flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen och ett mindre antal radhus. De har fokus på naturmaterial och återbruk för att minska den inbyggda klimatpåverkan, samt effektivisera och testa nya lösningar för installationer för att få ned operativa utsläpp.

Nrep tog hem markanvisningen för två kvarter och ska bygga flerbostadshus med en yta på cirka 14 000 kvm BTA, samt radhus. I ett av Nreps kvarter byggs även ett underjordiskt parkeringsgarage som ska kunna nyttjas av de andra kvarteren.  Några lösningar som aktören utreder är återbrukad stomme, isolering från snabbväxande grödor, korkmaterial i fasaden, pappersreglar och återbrukad inredning. 

Lillskär ska bygga flerbostadshus om cirka 5 500 kvm BTA. Aktören tänker sig en flexibel trästomme och vill testa krypgrund som en lösning att få ner utsläppen från konstruktionen. Återbruk är i fokus där material från byggnader som demonteras i Ulleråker är tänkt att få nytt liv. Lillskär vill bygga komplementsbyggnader med 100 procent återbrukat material och även testa att bygga utvalda lägenheter med stor andel återbrukat.

För att kunna följa upp klimatpåverkan från byggnationerna arbetar Uppsala kommun med en klimatbudget som kommer att uppdateras efterhand som projektet fortskrider och som även kommer att belysa utsläppen under användningsfasen.  

Satsningen på att bygga en klimatpositiv stadsdel sker i samarbete med Fossilfritt Sverige. Uppsala kommun är en del av Fossilfritt Sveriges klimatledarprogram, där sex kommuner deltar för att ytterligare driva på utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle.

Extern skribent: Uppsala kommun | 2023-11-13

 

 

 

 

Fler nyheter

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig

REGION UPPSALA —
Höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester

UTOMHUSBAD —
Håll koll på vattenkvaliteten innan bad