UPPSALA NV | Så kan ett nytt Börjetull komma att se ut

PLANERAD NYBYGGNATION / LIBROBÄCK / UPPSALA KOMMUN —

UMLN har tidigare skrivit om att Uppsala kommun planerar för att ytterligare en del av industriområdet Börjetull, i de södra delarna av Librobäck, ska omvandlas till en blandad stadsdel med bostäder, kontor och verksamheter.

Den nya detaljplanen för Börjetull ska möjliggöra byggandet av bostäder i kombination med utbyggnad av den befintliga industrin i området. Enligt kommunen kan en utbyggnad med flerbostadshus här ge ett tillskott på cirka 1 600 lägenheter. Även ett vårdboende och plats för flera förskolor finns med i detaljplanen, totalt 16 avdelningar som placeras intill parker i området (se karta nedan).


Illustrationen visar planerad bebyggelse i de olika byggprojekten.

Bostadsprojekt samt industri/kontor

  1. Bonava
  2. Skanska bostäder
  3. Skanska vårdboende/förskola
  4. HSB bostäder och befintligt kontorshus ”Skeppet”
  5. Borätt/Seniorgården
  6. JM
  7. Uppsalahem
  8. Galderma, befintlig industri

Kommunens vidare vision för det nya Börjetull:

Nya gång- och cykelbroar
I området längs med Librobäcken och Fyrisån finns redan idag grönområden som ska utvecklas när området blir bebyggt med en stor andel bostäder. Nya gång- och cykelbroar ska byggas som bidrar till att knyta ihop planområdet med omgivningen, cykelavståndet till Resecentrum är ungefär 2,5 km.

Utökade verksamheter
Den befintliga industrin, Galderma, planerar en viss utbyggnad för att utöka och effektivisera verksamheten. Det stora kontorshuset ”Skeppet” kommer även fortsättningsvis att användas som kontor. Målsättningen är att denna del av staden ska få ett tydligare sammanhang med innerstaden och på sikt utvecklas till ett lokalt centrum med ett rikt utbud av service. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Då området tidigare har inrymt ett antal industrier behövs en sanering av den förorenade marken för stora delar av planområdet. Den kommer att genomföras innan byggandet startar vilket kommer att minska risken för en spridning av föroreningar till yt- och grundvatten betydligt.
Kommunfullmäktige beslutade den 5 oktober att anta detaljplanen för Börjetull men i skrivande stund är beslutet överklagat till mark- och miljödomstolen.

________________________
UMLN Redaktion

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”