COVID-19 | Var fjärde arbetsgivare glesar inte ut sittplatser

• ARBETSLIV • SARS-COV2-PANDEMIN| Undersökning / Akavia

>> Att arbetsgivare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer är avgörande för att begränsa smittspridningen. En ny undersökning från fackförbundet Akavia visar att många arbetsgivare brister när det gäller att anpassa arbetstiden efter rusningstrafiken och att glesa ut sittplatser. Akademikerförbundet uppmanar till ett större ansvarstagande.

– Resultaten visar att många arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för att minska smittspridningen. Utmaningarna på många arbetsplatser är betydande i spåren av coronapandemin. Vi vill vara en konstruktiv part i arbetet med att identifiera långsiktigt hållbara åtgärder som kan bidra till en minskad smittspridning, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

I den föreskrift som gäller från den 1 april i år slår Folkhälsomyndigheten fast att arbetsgivarna bör säkerställa att de vidtar åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Föreskriften innehåller också konkreta åtgärder. En undersökning bland Akavias medlemmar, som finns inom alla sektorer på arbetsmarknaden, visar att rekommendationerna på ett övergripande plan följs. Att undvika onödiga resor och möjlighet att tvätta händerna är de råd som efterlevs i högst utsträckning.

Men när det gäller rådet att anpassa arbetstiden för att undvika rusningstrafik anser endast drygt hälften att råden följs. Sämst är efterlevnaden i kommunal sektor, bäst är den i privat sektor. Att glesa ut sittplatser är ett annat råd som många arbetsgivare inte följer. Här utmärker sig statlig sektor positivt. Störst är förbättringspotentialen inom kommunerna, där sju av tio följer råden.

En stor grupp av de som ingår i undersökningen arbetar hemifrån med anledning av covid-19, något som är en av rekommendationerna. Samtidigt uppger drygt fyra av tio att arbetsgivaren inte har förändrat de tekniska lösningarna för att underlätta arbetet hemifrån.

– Arbetsplatser runt om i landet har en central roll när det handlar om att bidra till den uthållighet som är nödvändig för att minska smittspridningen. Arbete hemifrån är en viktig åtgärd och vi uppmanar arbetsgivarna att se över det tekniska stödet så att arbetet på distans ska fungera så bra som möjligt, säger Daniel Lind, chefekonom på Akavia.

Tabell: Efterlevnad av rekommendationer uppdelat på sektor (Antal svarande 2 206)

Följer råden i hög eller mycket hög utsträckning

Alla

Privat

Statlig

Kommunal

Medarbetarna kan regelbundet tvätta händerna eller annars använda handsprit

97%

98%

96%

94%

Onödiga resor undviks

97%

96%

97%

96%

Möten hålls digitalt

93%

94%

92%

91%

Sprida information om covid-19 och hur arbetsgivaren begränsar smittspridningen

90%

90%

92%

87%

Medarbetarna arbetar hemifrån

86%

87%

87%

80%

Grupper med flera medarbetare undviks, särskilt i trånga utrymmen

85%

86%

85%

82%

Sittplatser glesas ut

76%

76%

79%

70%

Arbetstiderna anpassas för att undvika rusningstrafik

53%

57%

50%

40%

Undersökningen gjordes genom ett urval och gick ut till 9757 medlemmar. Urvalet stratifierades utifrån ålder, sektor och profession för att säkerställa att alla dessa grupper skulle få statistisk säkerställda resultat. 2785 personer besvarade enkäten vilken ger en svarsfrekvens på 29%. Svaren är därefter vägda för att de ska vara representativa för medlemskåren.

<<
_____________________
Artikelförfattare: Akavia

Fler nyheter

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis