Förslaget till detaljplan för Seminariet ställs ut för granskning

• NYBYGGNATION • SEMINARIEPARKEN | Uppsala kommun (Uk) 

>>
Det nya planförslaget för kvarteret Seminariet har tagit hänsyn till kulturmiljön, skapar 110 nya bostäder och ger en stor allmän park.

Plan- och byggnadsnämnden har nu beslutat om att ställa ut förslaget till detaljplan för granskning. Planen innebär att det privata grönområdet blir en stor allmän park och att cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningen kan byggas. Planen värnar också områdets kulturmiljövärden genom att skydda befintliga byggnader samt styr att ny bebyggelse får en gestaltning som passar in i miljön.

– Den viktigaste ändringen efter samrådet 2019 är att byggnaderna mot Fyrisvallsgatan har sänkts med en våning. Därigenom blir det tydligare att den nya bebyggelsen underordnar sig Seminariebyggnaden, säger Brita Bugge, planarkitekt på Uppsala kommun ,och fortsätter:

– Detaljplanen innebär att kommunen tar över ägandet och skötseln av parken. Vi ser en stor vinst i att få en park för allmänheten, som nu kommer skötas. Risken finns annars att ytan inte tas omhand och blir outnyttjad.

Framför Seminariebyggnaden ska den parkering som finns idag tas bort och ersättas med ytor för utevistelse och lek. I parken planeras planteringar, en allé med äppelträd, nya gångvägar med belysning, sittmöbler, en liten scen och en pulkabacke. Fotbollsplanen kommer att vara kvar och ska ägas av kommunen genom Sportfastigheter.

– Jag är glad över att vi nu är ett steg närmre att anta en detaljplan för Seminarieparken. Vi har anpassat bebyggelsen efter kulturmiljön och får bostäder och en allmän park i området, säger Ylva Stadell (S).

Detaljplanen har varit på samråd under våren 2019. Många anser att området ska bevaras i sin helhet och inte bebyggas. Efter samrådet har höjden på den föreslagna bebyggelsen sänkts och två parkeringsytor vid Seminariegatan, mot järnvägen, har tillkommit.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen och strukturprogrammet för Librobäck-Börjetull-Fyrishov. Strukturprogrammet godkändes av byggnadsnämnden 2006 och anger att planområdet ska användas för bostäder, förskola och kvarterspark.

Via den här länken, en 1200.pdf, kan du se och läsa mer om Seminariet och den omgärdande parken.
Ritning: ÅWL, Bonava
<<
___________________________________
Artikelförfattare: Uppsala kommun (Uk)

Fler nyheter

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord