SKOLA | Malmöskola visar hur lärare kan avlastas

• LÄRANDE EXEMPEL • SVERIGE | Lärare / Ekonomi / Fördelning / Resurser / Skolverket


>>
Lärare behöver få fokusera på sitt kärnuppdrag – att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. Därför presenterar Skolverket idag en utredning om vilka arbetsuppgifter lärarassistenter och andra yrkesgrupper kan utföra för att avlasta lärare. Vi presenterar samtidigt ett nytt stöd till skolor för att identifiera lärarnas avlastningsbehov och låter Hermodsdalsskolan i Malmö berätta om sina erfarenheter av att avlasta lärare.

– Det är viktigt att lärare får ägna sig åt sitt kärnuppdrag. Att avlasta lärare är både en åtgärd för att fler elever ska få undervisning av behöriga lärare och att lärare får en bättre arbetssituation. I förlängningen kan det också bidra till att fler väljer att bli lärare, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Sex områden som andra kan arbeta med
Skollagen och läroplanerna sätter gränser för vilka arbetsuppgifter andra än lärare kan göra. Syftet är att elever ska få undervisning av behöriga lärare. Skolverket har nu utrett var gränserna går för att det ska bli tydligt för skolorna hur de kan jobba för att avlasta lärare. Vi har identifierat sex områden med arbetsuppgifter som lärarassistenter och andra yrkeskategorier kan arbeta med.

 • Trygghet och studiero
  Trygghetsskapande i och utanför klassrum, stötta elever i enskilt arbete och grupparbete under lektionstid, vara rastvärd, delta vid skolmåltider och hantera konflikter.
 • Praktiskt arbete i anslutning till undervisning
  Förbereda lektionssalar och undervisningsmaterial, enklare rättningsarbete och dokumentation av resultat.
 • Hantera förbrukningsmaterial och läromedel
  Administrera beställningar av förbrukningsmaterial och läromedel. Kontrollera, packa upp och fördela förbrukningsmaterial och läromedel.
 • IT-relaterade frågor
  Uppdatering av programvara, kontakt med IT-support, teknisk dataadministration och support. Förberedelser, exempelvis inloggning och byte av lösenord.
 • Mentorskap
  Kontakter med föräldrar och elever, samverkan med elevhälsan, övrig personal, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. Frånvarorapportering, utskick av information till föräldrar och elever och hembesök.
 • Extra anpassningar och särskilt stöd
  Se till att nödvändiga verktyg och assisterande teknik finns tillgängliga och fungerar samt stödja eleverna i att använda tekniken. Stötta elever i övningar under lektionstid.

Hermodsdalsskolan – lärande exempel
Det är mycket att ta hänsyn till när en skola ska genomföra åtgärder för att avlasta lärare. Därför har Skolverket sökt upp skolor som har erfarenhet av att avlasta lärare. Dessa skolor presenteras som lärande exempel. Hermodsdalsskolan i Malmö arbetar medvetet med att avlasta lärare med lärarassistenter och elevkoordinatorer. Det har lett till ett lugnare klimat och att lärarna kan fokusera mer på undervisningen.

– Vi vill nu uppmana rektorer och andra lokalt ansvariga för skolan att ta del av vår utredning och vårt stöd. Erfarenheterna från bland annat Hermodsdalsskolan visar att det går att göra mycket för att avlasta lärare, säger Lee Gleichmann Linnarsson undervisningsråd på Skolverket.

Viktigt att utgå från skolans behov
Skolverkets utredning visar att det finns en rad arbetsuppgifter som andra än lärare kan göra, men det som fungerar på en skola gör det nödvändigtvis inte på en annan. Därför presenterar vi idag också ett webbstöd som hjälper skolor att inventera vilka avlastningsbehov lärarna har på den enskilda skolan.

Många lärarassistenter har korta anställningar
Idag presenterar Skolverket också en statistisk analys om lärarassistenter i grundskolan. Den visar att närmare hälften av lärarassistenterna har kortare anställningar. Det kan vara problematiskt eftersom kontinuitet är viktigt. Lärarassistenter och andra yrkesgrupper som ska avlasta lärare har ofta ett uppdrag som kräver goda relationer med elever och annan personal.

<<
________________________
Artikelförfattare: Skolverket 

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin