WWF riktar tolv utmaningar till Sveriges kommuner – för mer natur och mindre utsläpp

• DJUR & NATUR • KLIMAT & MILJÖ | Ekologi / Biologisk mångfald / Världsnaturfonden (WWF)

BILDEN: Knölsvanar i våtmark. Restaurering av våtmarker är ett av de mest effektiva sätten att gynna biologisk mångfald. WWF:s
våtmarksutmaning är en av de tolv utmaningar som organisationen riktar till alla svenska kommuner, i samband med Earth Hour-kampanjen.

>>

Kommunerna glöms ofta i debatten om hur vi ska nå våra klimat- och miljömål. Världsnaturfonden, WWF, utmanar därför Sveriges kommuner att ta ledarskap för en snabbare omställning för minskade klimatutsläpp och stärkt biologisk mångfald.
– Kommunerna är centrala aktörer för att vi ska nå ekologiskt hållbara och klimatsmarta samhällen. För att nå dit vill vi nu utmana dem, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.

Under 2020, det som kallas Supermiljöåret, ska flera viktiga beslut fattas globalt och i EU –  alla länder världen över ska uppdatera sina klimathandlingsplaner som togs fram inför Parisavtalet. Planerna är ännu långt ifrån tillräckliga för att vi ska klara maximala 1,5 graders uppvärmning. Därför ligger fokus för Världsnaturfonden WWF:s Earth Hour-kampanj i år på att höja rösten och påverka våra beslutsfattare att vara modiga och ta beslut som gör att vi alla kan leva hållbart.

– Städer och kommuner kan gå före i det här arbetet eftersom de rår över stora resurser i det offentliga Sverige. De tolv utmaningar vi riktar till dem kan ses som verktyg för hur en kommun kan agera och är tänkta att inspirera. Det handlar om allt från att låta gräsmattorna blomma till att installera fler laddstolpar, säger Ola Hansén, senior klimatexpert WWF.

Under februari kommer alla kommuner att få ett brev från WWF med information om detta. Utmaningarna är ett urval av vad WWF tycker att en kommun kan göra för miljön och klimatets skull. En del av utmaningarna kanske vissa kommuner redan klarat, medan andra kan kräva längre tid för att hinna fatta politiska beslut. Kommunerna kan via WWF:s hemsida registrera om de bestämt sig för att anta någon av WWFs utmaningar i kommunen och när utmaningen har genomförts, samt när den är på plats. WWF:s projekt med att utmana kommuner till miljö- och klimatåtaganden är ett långsiktigt arbete som kommer att följas upp inför Earth Hour nästa år.

– Förhoppningen är att kommunerna kan sporra varandra genom detta initiativ. Det kan vara flera kommuner som redan genomfört ett par av utmaningarna och då kan de bocka av dem på en gång. Är det någon utmaning som inte är tillämpbar på en kommun, hoppar man bara över den, säger Ola Hansén, klimatexpert WWF.

Lokala beslutsfattare har en väldigt viktig roll i klimat- och miljöarbetet.

– De kan driva på omställningen till en ekonomi som byggs på effektiv energi- och resursanvändning, hållbara och förnybara energikällor. De kan erbjuda sina medborgare goda möjligheter att göra klimatsmarta val genom att inspirera till hållbara livsstilar samtidigt som de satsar på ökad social rättvisa, fortsätter Ola Hansén.

Han berättar att WWF inspirerats av Fossilfritt Sverige, där WWF också är medlem, som tagit fram fyra utmaningar med fokus på transporter och solenergi till företag, kommuner, och organisationer. WWF väljer i sitt initiativ att enbart rikta sig till kommuner och utmaningarna täcker allt från klimatet till biologisk mångfald.

WWF utmanar svenska kommuner att:

 1. Låta gräsmattor och ängsmarker blomma
 2. Restaurera/skydda kommunala våtmarker
 3. Låta gammelskogar växa
 4. Införa miljözoner på centrala gator i kommunen
 5. Upphandla laddbara elbilar och/eller biogasbilar till den egna fordonsflottan vid nästa nyinköp
 6. Bidra till att publik laddinfrastruktur för personbilar byggs/etableras i kommunen
 7. Införa en tjänsteresepolicy i kommunen som förespråkar tåg, buss och båt och begränsar inrikesflyg
 8. Sätta upp mål för att minska sina klimatutsläpp ur ett konsumtionsperspektiv
 9. Beräkna kommunens klimatpåverkan från skolmaten och sätta upp mål för måltidspolicyn om hur klimatpåverkan ska minska med tiden
 10. Eliminera 10 procent av vandringshindren i vattendrag med höga naturvärden för att säkerställa fri passage upp- och nedströms för alla migrerande arter
 11. Besluta om en kommunal kusthavsplan senast mars 2022 där kust, havsområde och koppling till grannkommuner och landbaserade aktiviteter ska ingå
 12. Göra kommunens kapitalförvaltning mer hållbar

Så här utmanar WWF kommunerna:
Förra året deltog 260 svenska kommuner av totalt 290 (90 procent) i WWFs kampanj Earth Hour. Det är är mot klimatförändringar och för att skydda vår biologiska mångfald.  I år får alla kommuner, som en del i Earth Hour kampanjen, ett brev med information om utmaningarna och länk till WWFs hemsida. Där kan de fylla i, under respektive utmaning, om de ska anta den, när de beslutat att göra det och när det är genomfört. Målet är att över 100 kommuner ska börja jobba med någon utmaning före Earth Hour nästa år. WWF kommer om cirka ett år att följa upp status på kommunutmaningarna och lyfta fram goda exempel på arbete som utförts. WWF kommer även att uppmärksamma de kommuner som antagit utmaningar och berätta om arbetet.

<<
________________________________________________
Artikelförfattare: Världsnaturfonden (WWF) | 2020-02-20

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck