Ua kommun investerar i lokaler för kultur och fritid

(UA KOMMUN / KULTUR / FRITID / LANDSBYGGD)
>>          

Uppsala kommun satsar nu på att rusta upp och utöka antalet kultur- och fritidslokaler. Bland annat ska Kvarteret Karin med Walmstedtska gården utvecklas samtidigt som det inrättas ett särskilt upprustningsbidrag för kulturlokaler för barn och unga på landsbygden. Beslutsunderlag ska tas fram angående totalrenovering av Ungdomens Hus på Svartbäcksgatan 32.

Ett av kulturnämndens uppdrag i Mål och budget 2018-2020 är att utveckla barn och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och på fritiden. Uppsala kommun vill nu avsätta medel för upprustning av lokaler på landsbygden för kulturverksamhet för barn och unga, och en särskild stödform tas fram för föreningar som har lokaler. Riktade upprustningsbidrag till föreningar ökar möjligheterna för arrangemang av barnkultur där det saknas funktionella lokaler och kulturarenor. Satsningen finansieras med oanvända medel som reserverats för samma syfte tidigare.

Utvecklingen av Kvarteret Karin med Walmstedtska gården har fortsatt. I nuläget bedriver Uppsala konstnärsklubb, Uppsala Författarsällskap, Litteraturcentrum och Upplandsmuseet verksamhet i kvarteret. Det finns möjligheter att utveckla denna mötesplats ytterligare för att tillgängliggöra och levandegöra konst och kultur i en unik kulturmiljö för boende i Uppsala kommun och för besökare. Kulturnämnden har därför fattat beslut om att teckna nyttjanderättsavtal för lokalerna i både det så kallade Å-huset och Uthuslängan. Cirka 260 000 kronor avsätts för en ytskiktsrenovering av Å-huset och en mer omfattande ombyggnation av Uthuslängan. På sikt är det tänkt att ett litteraturens hus ska skapas. Lokalerna beräknas öppnas igen under hösten 2019.

I fastigheten på Svartbäcksgatan 32, Dragarbrunn 3:1, har föreningen Ungdomens Hus, med stöd från kommunen, bedrivit verksamhet i drygt 30 år. Sedan en tid tillbaka har det kommunala fastighetsbolaget aviserat att fastigheten måste totalrenoveras vilket har aktualiserat frågan om var och hur den verksamhet för ungdomskultur som kulturnämnden finansierar ska organiseras och lokaliseras.

För att kunna fatta beslut om en totalrenovering, och den hyra som den kommer att genera, behöver det tas fram ett funktionsprogram för fastigheten som beskriver hur den ska användas och vilken typ av verksamhetslokaler som ska vara där. Med funktionsprogrammet som underlag kan sedan fastighetsavdelningen uppskatta en kostnad för renoveringen, och påbörja diskussioner med fastighetsägaren.

– I en växande kommun behöver kulturlivet få förutsättningar att växa. Därför har nämnden beslutat att investera i lokalanpassningar som ger skolbarn på landsbygden ökade möjlighet att ta del av kultur, att ge våra konstnärer och författare ökade möjligheter att skapa, samverka och visa upp vad de skapar och att fortsätta processen för att förstärka ungas möjligheter att själva forma en meningsfull fritidsverksamhet, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

_______________________
Avsändare: Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad

F&V | Psykisk ohälsa kan öka risken för unga att begå brott

PSYKOLOGI | Alternativ behandling testas vid depression hos unga

KROPPEN | Luktsinnet styrs av hjärnans förväntningar

KLIMAT | Fem tips till politiker för att lyckas med sin klimatpolitik

F&V | Alarmerande låg kunskap om ekonomi bland dagens unga