Extrapengar till deltagare inom daglig verksamhet

(UA KOMMUN / DAGLIG VERKSAMHET / LSS)
>>          
Uppsala kommun har beslutat att ge extrapengar till deltagare i daglig verksamhet för 2018. Denna engångsåtgärd är möjlig att göra för statliga stimulansbidrag som regeringen fördelar för att stimulera kommunerna att införa eller höja dagpenningen för personer som deltar i daglig verksamhet.

Uppsala kommun har rekvirerat 8,5 miljoner kronor av de stimulansmedel som Socialstyrelsen på regeringens uppdrag fördelar till kommunerna för att införa eller höja dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS.

Stimulansbidraget gör det möjligt för Uppsala kommun att betala ut extra pengar för 2018 till deltagare i daglig verksamhet. Fördelningen av pengarna baseras på närvaro, med 38 kronor för varje närvarodag under 2018. För de enskilda deltagarna betyder det som mest cirka 9 000 kronor i extra utbetalning. Pengarna kommer att betalas ut retroaktivt från januari 2018.

– Personer på Uppsalas dagliga verksamheter gör ett viktigt jobb varje dag, både för sig själva och för samhället i stort. Det känns väldigt roligt att kunna uppmärksamma dem med en extrapeng, säger Eva Christiernin, ordförande i omsorgsnämnden.

Daglig verksamhet är en av insatserna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en form av arbete som också kan ge gemenskap. Inom Uppsala kommun finns totalt cirka 920 personer inom daglig verksamhet. Deltagarnas försörjning består vanligtvis av aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Dagpenning i form av habiliteringsersättning ska stimulera och motivera deltagarna att medverka i daglig verksamhet. I Uppsala kommun är habiliteringsersättningen 59 kronor/dag för närvaro fem timmar eller mer och 49 kronor/dag för närvaro under fem timmar.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin