Detaljplan för nytt verksamhetsområde ut på samråd

(HANDEL / FÖRETAGSPARK / STORVRETA / FULLERÖ)
>>          
Uppsala kommun har beslutat att detaljplanen för del av Fullerö 21:66 ska skickas ut på samråd. Planen möjliggör ett verksamhetsområde och företagspark i ett geografiskt bra läge utmed E4 vid infarten till Storvreta. Samtidigt skyddas kulturmiljö- och naturområden.

I och med omvandlingar av flera verksamhetsområden i närheten av Uppsala stad (till exempel Boländerna och Fyrislund) till bostads- eller handelsområden finns ett behov av beredskap för utlokalisering av verksamheter från dessa områden i kommunen. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde och företagspark med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar för idrottsändamål och handel. Handeln ska i huvudsak fungera som ett komplement till den befintliga handeln i Storvreta och som närservice till omkringliggande bostäder.

– Uppsala växer och allt fler väljer att flytta till vår kommun samtidigt som våra företag expanderar och ökar i antal. Därför behövs både fler bostäder och plats för nya och växande företag. Den här detaljplanen är av strategisk vikt för Uppsalas utveckling och för bättre service och handel i Storvreta. Samtidigt som vi kan skapa fler jobb skyddar vi också viktiga kulturmiljö- och naturområden, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Nordväst om området finns ett stort öppet landskap som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården, nämligen Björklinge- och Fyrisåns dalgångar. Det landskapet värnas i detaljplanen. Planen säkerställer också den skogsdunge som finns mellan E4 och väg 290 som naturskydd. Syftet är att avgränsa exploateringsområdet från riksintresset med de befintliga förutsättningarna som finns på platsen.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och är en del av genomförandet av den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Storvreta, vilken pekar ut Fullerö som ett strategiskt område för bland annat verksamheter och handel.

________________________
Avsändare Uppsala kommun
________________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck