Uppsala universitet och Ua kommun har tecknat avtal om fördjupad samverkan om skolforskning

(VETENSKAP / UTBILDNING / FORSKNING / Uu / UPPSALA KOMMUN)
>>          
En stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet och en ökad relevans i lärar- och förskollärarutbildningarna. Det är syftet med det så kallade ULF-avtalet mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. Ytterst är syftet med avtalet en överenskommelse om fördjupad samverkan kring praktiknära skolforskning. Det är första gången ett sådant avtal ingås i Sverige efter ett uppdrag från regeringen.

Totalt ingår 25 lärosäten i ULF, som är namnet på en riksomspännande försöksverksamhet som på uppdrag av regeringen ska öka samverkan mellan skola och akademi. Genom forskning med utgångspunkt i skolans behov ska man bygga en kunskapsbas som blir grunden i utvecklingen av undervisning och andra verksamhetsområden. Detta förstärks av att forskningen bedrivs av forskare med anställning både i skolan och i akademin. I och med att lärare och skolledare är med i processerna blir forskningen än mer förankrad i praktiken, och därmed tillämpbar på skolans egna problemställningar.

Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet, och Caroline Hoffstedt, ordförande i utbildningsnämnden, har nu signerat det första av en rad ULF-avtal som kommer att tecknas mellan lärosäten och kommuner i hela landet.

– Jag vill att Sveriges bästa lärare ska jobba i Uppsala. Fram till 2022 behöver vi rekrytera ungefär 1 000 nya medarbetare till Uppsalas förskolor och skolor. För att lyckas med det behöver vi ligga i framkant som arbetsgivare och ge förskollärare och lärare möjligheten att utveckla sin undervisning med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är avgörande både för att höja statusen på läraryrket och kunskapsresultaten bland Uppsalas elever, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

En bärande del i ULF-avtalet mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet är etableringen av gemensamma forskningsmiljöer där disputerade lärare och skolledare ges förutsättningar att forska inom ramen för sina tjänster. Även lärarstudenterna spelar en central roll.

– Kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningen stärks om studenterna under sin praktik kan vistas i väl fungerande utvecklings- och forskningsmiljöer på skolorna. Då blir de också en tillgång i skolornas och förskolornas utvecklingsarbete. God samverkan gynnar alla och det här är ett lysande exempel. Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla barns och elevers utveckling och lärande, säger Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet.

De 25 lärosäten som ingår i ULF ska vart och ett skriva avtal med 1 till 3 kommuner/skolhuvudmän. Målsättningen är att skapa långsiktiga och nationellt likvärdiga strukturer för praktiknära skolforskning som vilar på insikten om det ömsesidiga beroendet mellan akademin och skolväsendet.

_______________________
Avsändare Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad

F&V | Psykisk ohälsa kan öka risken för unga att begå brott

PSYKOLOGI | Alternativ behandling testas vid depression hos unga

KROPPEN | Luktsinnet styrs av hjärnans förväntningar

KLIMAT | Fem tips till politiker för att lyckas med sin klimatpolitik

F&V | Alarmerande låg kunskap om ekonomi bland dagens unga