Bättre betyg för kommunens företagsservice

(UPPSALA KOMMUN / NÄRINGSLIV)             
>>         
Uppsala kommuns företagsservice har blivit bättre inom flera områden. Det visar 2017 års mätning av NKI (Nöjd kundindex). Totalt sett ökar betyget något jämfört med 2016, men det är fortfarande lägre än riksgenomsnittet.

– Det är glädjande att våra insatser ger resultat inom flera områden. Men jag vet att Uppsala kan bättre och vi kommer att arbeta hårt för att utveckla bemötandet och servicen ännu mer, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

I Uppsala har 1 765 företag svarat på frågor om hur nöjda de är med kommunens bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De myndighetsområden som omfattas av mätningen är brandskydd, serveringstillstånd, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och bygglov.

I 2017 års mätning får Uppsala kommun ett sammanvägt Nöjd-Kund-Index (NKI) på 68, jämfört med 67 år 2016. Högst betyg får kommunen inom kategorierna livsmedelskontroll och serveringstillstånd och lägst betyg får kommunen inom bygglovshantering. Inom alla tre kategorier har företagen dock blivit mer nöjda med kommunens service, jämfört med 2016. 

Inom kategorin markupplåtelse är betyget oförändrat. När det gäller brandskydd och miljö- och hälsoskydd har betyget sjunkit, men betygen inom dessa kategorier är fortfarande högre än kommunens snittbetyg.

– Vi ser en kedjereaktion på den tillväxttakt som är i Uppsala kommun. Det är en positiv utveckling men det har medfört ett högt tryck på Uppsala kommuns verksamheter. Vi har tillsatt mer personal för ännu snabbare hantering framåt och framöver kommer vi ha större fokus på samverkan inom kommunkoncernen för en mer sömlös process, säger Charlotte Skott, näringslivsdirektör på Uppsala kommun.

– Vi vill rikta ett stort tack till alla företag som tar sig tid att besvara de enkäter som vi skickar ut. Era svar gör skillnad och ger hjälp och input till förändring av vår verksamhet i rätt riktning, säger Charlotte Skott.

Några exempel på genomförda åtgärder för förbättrad service till Uppsalas företag:

  • Förbättrad information på kommunens hemsida (checklistor, exempelritningar, med mera).
  • Förkortade handläggningstider för bygglov. 
  • Kommunikationsinsatser för att få in bygglovsansökningar i tid innan sommaren.
  • Djupintervjuer och referensgruppsarbete med företag för att förstå behov och hitta förbättringspotential i kommunens olika verksamheter.

Några exempel på kommande åtgärder för förbättrad service till Uppsalas företag:

  • Utveckling av digitala tjänster för effektiv handläggning. 
  • Samverkan mellan samtliga myndighetsområden.

// Signerat Uppsala kommun
_____________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck