Skarpare klimatmål i Uppsalas miljö- och klimatprogram

(MILJÖ / KLIMAT / UPPSALA KOMMUN)        

>>
        
Kommunen förstärker och breddar klimatarbetet med tydliga mål kring klimatanpassning. Det är för att möta konsekvenserna av klimatförändringar som till exempel översvämningar och värmeböljor.

Klimatförändringarna märks redan idag och de kommer att märkas i större utsträckning i framtiden. Klimatanpassning är därför ett nödvändigt komplement till arbetet med att minska klimatpåverkan.

Därför antar kommunen ett styrande avsnitt om klimatanpassning som en del av Miljö- och klimatprogrammet. Genom att lyfta in frågan i Miljö- och klimatprogrammet får frågan högre politisk prioritet och kopplas tydligt till arbetet med att minska klimatpåverkan.

Uppsala var bästa klimatanpassningskommun i Svensk Försäkrings ranking 2017 (länk) bland annat tack vare ett systematiskt arbete inom stadsplanering. Genom det nya avsnittet förstärker kommunen inriktningen på förebyggande åtgärder, åtgärder som också gör staden och tätorter mer trivsamma och samtidigt mer anpassade till klimatförändringarna.

– Kommunen ska arbeta grönt och hållbart med klimatanpassning. Trädplantering och satsning på grönska kan sänka temperaturen och minska risken för värmeöar. Satsning på våtmarker kan minska riskerna för snabba flöden i Fyrisån och därmed minskar risken för översvämningar, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för miljö- och klimatfrågor.

Uppsala har redan gjort mycket för att hantera effekter av ökad mängd nederbörd och översvämningar. Uppsala har påbörjat arbetet avseende värmeböljor, ett område som få andra kommuner har tagit sig an. Kommunen inriktar sig nu på att göra insatser inom fler områden. Riskerna med vattenbrist och låga grundvattennivåer behöver uppmärksammas mer och frågeställningar kring effektivare användning av dricksvatten samt hur regnvatten kan skördas och användas behöver komma mer i fokus.

Arbetet med klimatanpassning inom befintlig bebyggelse är en utmaning där kommunen behöver samarbeta med fastighetsägare och andra organisationer.

– Politikerna har gett uppdrag att utveckla information till, och samarbetet, med företag, organisationer och andra aktörer i Uppsala, i syfte att ge fler aktörer möjlighet att bidra i arbetet med klimatanpassning och en attraktivare kommun, säger Björn Sigurdson, klimatstrateg på kommunen.

// Signerat Uppsala kommun
___________________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer