FÖRLÄNGT OCH FÖRTDJUPAT SAMARBETE FÖR INTEGRATION

| NybyVision |   
>>
Uppsala kommun har förnyat partnerskapet med den ideella organisationen NybyVision i ytterligare tre år. Det fördjupade samarbetet ska främja snabb integration och ge individer ökade möjligheter att nå en egen hållbar försörjning. 

NybyVision ger en bred verksamhet inom svenskundervisning, samhällsorientering, friskvård och skapande verksamhet. Genom överenskommelsen erbjuds integrationsfrämjande och kompetenshöjande insatser för utrikesfödda personer med kort eller ingen skolbakgrund som har svårt att lära sig svenska, har behov av att komma in på arbetsmarknaden och som många gånger har psykisk eller fysisk hälsoproblematik. En majoritet av deltagarna är kvinnor över 50 år.

Verksamhet är också öppen för andra som har behov av de insatser som erbjuds, exempelvis personer som är försörjda av en annan person. Till NybyVision kommer också asylsökande personer för att träna svenska, lära sig mer om det svenska samhället och vara delaktiga i ett socialt sammanhang.

– Vi vill ta tillvara alla personers drivkrafter, förmågor och engagemang utifrån deras egna förutsättningar. NybyVision når många personer som kommunens egna verksamheter har svårt att nå och därför är det en viktig samarbetspart för oss inom integrationsområdet, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden. 

Partnerskapet med NybyVision var det första idéburna offentliga partnerskap som Uppsala kommun ingick. Nu utvecklas en mer fördjupad samverkan genom ett partnerskap för perioden 1 januari 2018–31 december 2020. Partnerskapet är samfinansierat. NybyVision går in med en egeninsats i form av ekonomiska resurser och frivilliga arbetstimmar samtidigt som kommunen går in med drygt fem miljoner per år och upplåter en lokal.
Idag hölls en officiell signeringsceremoni för partnerskapet i NybyVisions lokaler på Sturegatan 9.
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck