Starkt ekonomiskt resultat för kommunen

(EKONOMI / UPPSALA KOMMUN)     
>>        
God kostnadskontroll, högre skatteintäkter än budgeterat och statlig byggbonus är några av förklaringarna till att Uppsala kommun kan redovisa ett resultat på 581 miljoner kronor för år 2017. Justerat för jämförelsestörande poster var resultatet 488 miljoner kronor och kommunen har nått de finansiella målen samt stärkt kommunens ekonomiska ställning.
    

– Bakom det goda resultatet ligger mycket hårt arbete och god kostnadskontroll i kommunens verksamheter. Vi står inför stora investeringsbehov i det växande Uppsala och måste fortsätta hålla ordning och reda i kommunens finanser för att säkra framtidens välfärd åt Uppsalaborna, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsalas snabba befolkningsökning medför fortsatt stora behov av investeringar. Det handlar bland annat om bostäder, skolor, idrottsanläggningar och vatten- och avfallshantering. År 2017 uppgick kommunkoncernens investeringar till 3,2 miljarder kronor, vilket är cirka 1 miljard kronor mer än året innan.

– De kommande åren blir andelen yngre och äldre allt större vilket innebär kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg. Detta, i kombination med omfattande investeringsbehov utifrån vår starka tillväxt, ställer krav på fortsatt fokus på ekonomistyrningen så att en större andel av investeringarna kan ske utan att öka låneskulden, säger Ola Hägglund, ekonomidirektör i Uppsala kommun.

Uppsala kommuns ekonomi i siffror 2017:

  • Det ekonomiska resultatet justerat för jämförelsestörande poster blev 488 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 232 miljoner kronor.
  • Kommunens intäkter (skatter och kommunalekonomisk utjämning) ökade med 5,7 procent till 11 180 miljoner kronor.
  • Nettokostnaderna (justerade för jämförelsestörande poster) ökade med 5,5 procent.
  • De totala investeringarna i kommunkoncernen uppgick till 3 255 miljoner kronor.

Den ekonomiska hållbarheten går hand i hand med den sociala och ekologiska
Uppsala kommuns nio inriktningsmål tar sikte på Agenda 2030:s 17 globala mål. Under året har flera kommunala insatser bidragit till arbetet mot måluppfyllelse av de globala målen samtidigt som styrning inom hållbarhet varit i fokus. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har analyserat och aktualitetsprövat styrdokument inom området och har under året också fattat beslut om flera nya eller reviderade styrdokument inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet så som policy för hållbar utveckling, riktlinje för medborgardialog och program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik.

Under året har kommunens verksamheter till exempel:

  • Utvecklat trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor.
  • Förkortat den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning.
  • Uppmärksammat och samordnat Stadsodlingsåret och genomfört firande av Linnés årsdag.
  • Erbjudit fler ungdomar feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.
  • Samordnat vinterväghållningen med fokus på stadens ytterområden och kransorter.
  • Utvecklat en individanpassad vuxenutbildning.

Uppsala kommuns årsredovisning och bokslut (länk) ska antas av kommunfullmäktige 23 april. För mer information om kommunens mål och budget samt resultat se kommunens mål och budget (länk).
// Signerat Uppsala kommun
_________________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer