LUTHAGEN: Nybyggnation utmed Luthagsstranden

>>       
Uppsala kommun har fattat beslut om att anta detaljplanen för kvarteret Luthagsstranden, mellan Fyrisskolan och Luthagsesplanaden. Det innebär att det går att bygga 130 lägenheter, förskola och lokaler för centrumverksamhet längs Luthagsesplanaden. Stråket längs Fyrisån ska finnas kvar, förstärkas och bevaras som park, tillgänglig för allmänheten.
 

Uppsala kommun vill genom planen göra det möjligt att komplettera de redan befintliga byggnaderna med fler bostäder, en förskola med två avdelningar och lokaler för butiker och annan centrumverksamhet. 

– Luthagsstranden ligger attraktivt till och är betydelsefull för utvecklingen av centrala Uppsala. Vi vill se mer handel och service samt fler bostäder i det här området. Det är också viktigt att tillmötesgå behovet av förskoleplatser i den här delen av Uppsala, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

För att kunna nå den nya bebyggelsen, skapas en ny lokalgata, som även ska kunna användas av skolan och idrottshallen. Parkeringar till de nya bostäderna ska lösas genom parkeringsgarage i källarplan på den nya fastigheten. För skolans medarbetare och besökare ska det finnas en markparkering i de norra delarna av skolområdet.

De nya byggnaderna ska anpassas i utformning och höjd efter redan befintlig bebyggelse. De som bygger ska också ta hänsyn till verksamheten i skolan på platsen och till det allmänna åstråket i den östra delen av detaljplaneområdet.

Stråket längs ån kan få sittplatser och fler möjligheter att komma i kontakt med vattnet. Förslaget är att stråket binds samman med åstråket längs Fyrisvallen. Det skulle bidra till ökad tillgänglighet längs med Fyrisån och ge bättre förutsättningar för rekreation.

Bygget kan börja när planen vunnit laga kraft och bygglov beviljats. Tanken är att bostäderna byggs etappvis och att hela planen genomförs inom fem år efter att planen vunnit laga kraft, vilket troligen blir första halvan av 2018. 

Planområdet ägs av Uppsala kommun.

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall