Uppsala ingår samarbete för mer hållbara bostäder i Östra Sala backe

UPPSALA ÖST • Östra Sala backe | Detaljplaneprocess / Nybyggnation / Uppsala kommun >> Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har beslutat att tilldela Sveafastigheter Bostad AB rollen som ankarbyggherre i Östra Sala backe, etapp tre och även ett ge bolaget i fråga markanvisningsavtal för 7000 kvm bruttoarea. Ankarbyggherrens roll är att