Uppsala kommun visar återigen ett starkt resultat

>> Det preliminära bokslutet visar att Uppsala kommun för tredje året i rad kan redovisa ett positivt resultat. God kostnadskontroll och högre generella statsbidrag och utjämning än budgeterat är några av förklaringarna. För Uppsala kommunkoncern är det preliminära resultatet 563 miljoner kronor för år 2018. Kommunen har därmed nått sitt resultatmål och stärkt kommunens ekonomiska Läs mer…

Nya chefer på kommunledningskontoret

(NYA DIREKTÖRER / UA KOMMUN) >>             Vid kommunstyrelsemötet utsågs också Ingela Hagström, avdelningschef för social hållbarhet, till ny utvecklingsdirektör, samt ekonomidirektör Ola Hägglund till ny stabsdirektör. Båda tjänsterna är tillika biträdande stadsdirektör. Utvecklingsdirektörens uppdrag är att samordna de politiska besluten i styr- och ledningsprocesserna och stabsdirektören ska samordna och säkerställa Läs mer…