CORONAPANDEMIN | Beslut om extern granskning av kommunens krishantering

• SARS-COV2-PANDEMIN • GRANSKNING | Krishantering / Uppsala kommun (Uk) — — >> Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj att tillsätta en extern granskning av kommunens krishantering i samband med Coronapandemin. – Coronapandemin är en av de största utmaningarna i modern tid för hela världen, Sverige och så även Uppsala kommun.