Småföretagarna: Avskaffa sjuklöneansvaret helt för de mindre företagen

>> En viktig anledning till att små företag avstår från att våga anställa personer utan helt rätt kvalifikationer för företagets behov är sjuklöneansvaret. Detta ansvar anses som en av de väsentligaste orsakerna till att små företag inte vågar anställa personal. Alla politiska partier har varit eniga om att något måste göras men inte om vad Läs mer…

Fler Uppsalabor ska försörja sig långsiktigt

>> Uppsala kommun har satt som mål att andelen Uppsalabor som mottar ekonomiskt bistånd ska sjunka till under fyra procent under innevarande mandatperiod. Arbetsmarknadsnämnden har därför gett arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en plan för att nå målet. Under 2017 var det 4,9 procent av befolkningen som tog emot ekonomiskt bistånd. – Idag har vi Läs mer…

Uppsala kommun visar återigen ett starkt resultat

>> Det preliminära bokslutet visar att Uppsala kommun för tredje året i rad kan redovisa ett positivt resultat. God kostnadskontroll och högre generella statsbidrag och utjämning än budgeterat är några av förklaringarna. För Uppsala kommunkoncern är det preliminära resultatet 563 miljoner kronor för år 2018. Kommunen har därmed nått sitt resultatmål och stärkt kommunens ekonomiska Läs mer…