0 0
Read Time:1 Minute, 43 Second

• SYDÖSTRA UPPSALA • STADSBYGGNAD| Bergsbrunna / Länsstyrelsen i Uppsala län

>> Länsstyrelsen i Uppsala län har lämnat sitt yttrande över förslaget till ny fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna, inklusive Bergsbrunna, i Uppsala kommun. Det är ambitiösa och storskaliga exploateringsplaner, vilket ger ett omfattande yttrande. Länsstyrelsen anser att mycket arbete återstår.

Enligt förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna ska flera stadsdelar utvecklas med cirka 20 000 bostäder, vilket är en fördubbling jämfört med befintlig översiktsplan. Täta stadsdelar föreslås på oexploaterad naturmark samt jordbruksmark, vilket gör att många värden berörs.

– Det är ett väldigt stort planförslag där det planeras för nybyggen på mark som är orörd. Det gör att det blir mycket synpunkter från vår sida, som har i uppdrag att bevaka att hänsyn tas till allmänna intressen som till exempel vatten, natur- och rekreationsvärden, säger Åsa Blomster, planhandläggare på länsstyrelsen.

Att skogsmark med höga naturvärden, friluftslivs- och rekreationsvärden planeras att bebyggas kräver både tillståndsprövningar, långtgående skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder.

Planområdet gränsar till två av kommunens beslutade naturreservat, Årike Fyris och Norra Lunsen, och sträcker sig även till en föreslagen broförbindelse genom Årike Fyris.

– Planförslaget har pekat ut ett markreservat för ny kollektivtrafikbro över Fyrisån. Frågan hanteras dock inte i denna plan utan direkt i en detaljplan. Detta innebär att det inte är möjligt att utifrån planhandlingarna bedöma om broförbindelsen är lämplig i det läge som föreslås, säger Märta Alsén, planhandläggare på länsstyrelsen.

Vid samråd om översiktsplan ska länsstyrelsen, enligt plan- och bygglagen, bland annat ge råd kring beslut om mark- och vattenanvändning,
verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet och verka för att riksintressen tillgodoses.

Länsstyrelsen ska också ta till vara och samordna statens intressen. I den rollen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden har inkommit från Försvarsmakten, Luftfartsverket, Naturvårdsverket, Post- och Telestyrelsen, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut (SGI), Svenska kraftnät och Trafikverket.

Dett är en länk till länsstyrelsens yttrande över samråd för fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna.

<<
__________________________________________________
Artikelförfattare: Länsstyrelsen i Uppsala län | 2020-05-19

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.